آنچه دانش پذیران ما می گویند

  • رامین اگر بخواهم چیزی یاد بگیرم، به کسی مراجعه دمی کنم که دست آوردهایش را نشان داده باشد، امیر رضا دهقان می داند

    (نویسند کتاب فکر ثروتمند)

  • کامران ما نیاز به افراد صادق، مشروع، معنوی و با اخلاق داریم که کسب و کار انجام می دهند تا دنیا جایی بهتر شود.....مانند امیر رضا دهقان

    مدیر عامل گروه صنعتی ره گشا صنعت پاسارگاد

  • فهیمه اعلایی آموزش های امیرضا دهقان نه تنها زندگی مرا تغییر داد بلکه زندگی بچه های من را هم مورد تاثیر قرار داد

سلب مسئولیت : نتایج برای همه افراد یکسان و معمول نیست.این یک روش یک شبه پول دار شدن نیستهمه ازلاعاتی که در این سایت جمع آوری شده است بر اساس بهترین تمرینات است و صرفاً حهت آموزش می باشد.
هر کسی دیدگاهی دارد و نتایج بسته به شرایط از شخصی به شخص دیگر تغییر می کند

امیر رضا دهقان مورد خطاب قرار گرفته در....